Privacyverklaring

Privacyverklaring
Leonardo Hotels Benelux (Floor17)

Inleiding

Welkom bij de privacyverklaring van Leonardo Hotels Benelux.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de vennootschappen die deel uitmaken van Leonardo Hotels Benelux, met uitzondering van de diensten waarbij verwezen wordt naar een privacyverklaring die specifiek van toepassing is op die dienst.

Leonardo Hotels Benelux respecteert uw privacy en zet zich ervoor in uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit doen we wanneer u (of iemand namens u) boekt of reserveert, informatie bij ons aanvraagt, contact met ons opneemt (of wij contact met u opnemen), onze websites of apps gebruikt of linkt naar onze websites of apps. We doen dit ook wanneer contact met ons wordt opgenomen via social media, via ons contactcentrum of via hotels, wanneer u solliciteert naar een baan, of in het kader van enige andere verbintenis die we met u hebben (ongeacht waar u gevestigd bent). U vindt hier ook informatie over uw privacyrechten en hoe de wetgeving u beschermt.

1. Belangrijke informatie en wie we zijn

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft als doel u informatie te geven over hoe Leonardo Hotels Benelux uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt bij onze contacten met u, waaronder bij het verstrekken van accommodatie en andere diensten aan u, en met inbegrip van de gegevens die u verstrekt via onze website, onder meer door cookies.

Deze algemene privacyverklaring kan worden aangevuld met andere specifieke kennisgevingen, die we kunnen verstrekken in specifieke gevallen wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken (zoals voor de leden van de AdvantageCLUB. Daarover vindt u hier een specifieke kennisgeving). Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op onze andere specifieke verklaringen en doet daar geen afbreuk aan.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Leonardo Hotels Benelux bestaat uit verschillende rechtspersonen die worden geëxploiteerd door Fattal Netherlands Opcos BV, Fattal Hotels Management (België) en Leonardo Opco Overamstel BV. Leonardo Hotels Benelux is onderdeel van Fattal Hotels groep. Deze privacyverklaring wordt verstrekt namens Leonardo Hotels Benelux. De woorden “Leonardo Hotels Benelux”, “we”, “wij”, “ons” of “onze” in deze privacyverklaring verwijzen naar de betreffende vennootschap van de Leonardo Hotels groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Een lijst met alle vennootschappen van Leonardo Hotels Benelux vindt u hier.

De gelieerde bedrijven van Leonardo Hotels Benelux die de hotels exploiteren waar u verblijft of waar u onze diensten ontvangt, zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wat betreft de dienstverlening voor uw verblijf of andere diensten. U kunt op deze website andere hotels van de Fattal Hotels groep boeken, die niet worden geëxploiteerd door Leonardo Hotels Benelux. Een lijst met de vennootschappen die deze hotels exploiteren, vindt u hier.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een verzoek wilt indienen om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming:
 

CONTACTGEGEVENS
E-mailadres:
privacy@leonardo-hotels.nl / privacy@leonardo-hotels.be

Postadres:
Leonardo Hotels Benelux
T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming
Staalmeesterslaan 410
1057 PH AMSTERDAM
Nederland

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht op ons houdt. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, met adres: Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, met adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

We stellen het echter op prijs als u ons de kans geeft u te helpen voordat u de toezichthouder benadert. Neem daarom graag in eerste instantie contact op met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 2 Maart 2022
Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u hebben, juist en actueel zijn. Breng ons er daarom van op de hoogte wanneer uw persoonsgegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

2. Gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, omvatten alle informatie over een persoon op basis waarvan de identiteit van die persoon kan worden vastgesteld. Gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een persoon niet kan worden vastgesteld (anonieme gegevens) vallen hier dus niet onder.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken, bewaren en doorgeven, die we in de volgende categorieën hebben ingedeeld:

Identiteitsgegevens, waaronder voornaam, achternaam, gebruikersnaam of een soortgelijke identificator, aanspreektitel, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- of identiteitskaartnummer, gender en nummerplaat van de auto.

Contactgegevens, waaronder factuuradres, woonadres, e-mailadres en fax- en telefoonnummers.

Gegevens over specifieke behoeften, waaronder over gezondheid, beperkingen en religieuze of dieetvoorschriften, uitsluitend indien u ons van eventuele specifieke behoeften in kennis stelt en deze informatie verstrekt.

Boekings- en transactiegegevens, waaronder bankrekening- of betaalkaartgegevens en gegevens over betalingen, het doel van het verblijf en andere gegevens van uw boekingen, verblijven en andere diensten die u van ons hebt afgenomen, alsmede opmerkingen en antwoorden op enquêtes die u met betrekking tot onze dienstverlening hebt verstrekt.

Technische gegevens van uw bezoek aan deze website, waaronder uw IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-intypes en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

AdvantageCLUB- en andere profielgegevens, waaronder uw voor de AdvantageCLUB geregistreerde e-mailadres en wachtwoord, uw lidmaatschapsnummer van de AdvantageCLUB voor door partnerprogramma’s (bijv. Miles & More) aan u geleverde diensten, uw interesses en voorkeuren, feedback, en antwoorden op enquêtes. Als u lid bent van de AdvantageCLUB, lees dan ook de privacyverklaring voor het lidmaatschap van de Leonardo AdvantageCLUB, die meer in detail alle aspecten van onze gegevensverwerking bestrijkt met betrekking tot de AdvantageCLUB en die voor AdvantageCLUB-aangelegenheden prevaleert boven deze privacyverklaring.

Gebruiksgegevens, waaronder informatie over de manier waarop u gebruikmaakt van onze diensten of met ons in contact treedt via social media en onze website.

We verzamelen niet telkens alle hierboven bedoelde gegevens, maar alleen die gegevens die nodig zijn voor specifieke rechtsgronden. Onder normale omstandigheden verzamelen we alleen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u (waaronder gegevens over uw religieuze overtuiging of informatie over uw gezondheidsbehoeften en beperkingen (“gegevens over specifieke behoeften”) voor zover deze vrijwillig door u of namens u worden verstrekt en noodzakelijk zijn om aan uw behoeften te voldoen tijdens uw verblijf bij ons of ander gebruik van onze faciliteiten of diensten. Het is echter ook mogelijk dat we dergelijke informatie moeten verwerken in geval van een ongeval of een medische of andere noodsituatie tijdens uw verblijf of uw ander gebruik van onze faciliteiten.

We verzamelen slechts beperkte informatie over kinderen die zijn geboekt voor een verblijf in onze hotels (aantal, leeftijd, en indien wettelijk vereist, andere gegevens zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats).

INDIEN U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Indien we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van wetgeving of een met u gesloten overeenkomst en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat de met u gesloten of te sluiten overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld om u accommodatie of onze andere diensten te leveren). In een dergelijk geval zijn we mogelijk genoodzaakt een boeking of een andere dienst te annuleren. We zullen u daarvan op dat moment op de hoogte brengen.

3. Hoe uw persoonsgegevens worden verzameld

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

Directe interactie
U kunt ons identiteits-, contact-, boekings- en transactiegegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e- mail, via onze websites, op social media of op andere wijze met ons te communiceren. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • boekt voor een van onze hotels, voor overnachtingen, restaurantreserveringen, behandelingen en abonnementen van de Healthclub, bijeenkomsten of conferenties
 • incheckt in een van onze hotels
 • een bijeenkomst of conferentie bijwoont of anderszins gebruikmaakt van de faciliteiten van een van onze hotels
 • zich inschrijft voor onze Promenade Healthclub of behandelingen in de Healthclub boekt
 • gebruikmaakt van onze parkeerdiensten
 • zich aanmeldt voor onze AdvantageCLUB
 • zich abonneert op onze nieuwsbrief en/of andere publicaties
 • een brochure of ander promotie- of marketingmateriaal aanvraagt
 • meedoet aan een actie, aanbieding of onderzoek
 • ons feedback geeft
 • solliciteert naar een baan of stage via onze jobsite

Geautomatiseerde technologieën of interacties
Bij uw interactie met onze websites of via social media kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-activiteiten en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, e-mail, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

Reisbureaus en andere derden die namens u of uw werkgever optreden
We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen indien voor u wordt geboekt door een reisbureau, onlineportaal of een andere derde. Dit kan een gezinslid of reisgenoot zijn, een agent of een andere tussenpersoon die voor u werkt of, indien u op zakenreis bent, uw werkgever, of een andere derde die namens u optreedt (touroperators, online reisbureaus, global distribution systems) waaronder reserveringssystemen. Dit kan ook gaan om contact-, boekings- en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten.

Andere derden of openbare bronnen
We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van derden en uit openbare bronnen, zoals:

 • aanbieders van website- en social media-analyses
 • advertentienetwerken
 • aanbieders van website-interactietechnologie
 • identiteits- en contactgegevens uit openbare bronnen, zoals handelsregisters van EU-lidstaten

Monitoring
We kunnen het volgende monitoren en/of registreren:

 • transacties en activiteiten bij elk contact
 • verkeer en activiteiten op websites, social media en apps

Monitoring is bedoeld om ervoor te zorgen dat we uw instructies nauwkeurig uitvoeren, om onze diensten te verbeteren, voor opleidingsdoeleinden en om veiligheid te garanderen en fraude te voorkomen. Voor de veiligheid van onze gasten en klanten en om misdrijven te voorkomen en op te sporen, gebruiken we videobewaking (CCTV) in en rond onze gebouwen.

Zakelijke contactpersonen
Als u een zakelijk contact bent van Leonardo Hotels, kunnen we uw gegevens verzamelen bij uw interactie met onze websites, bij bezoeken aan beurzen en workshops, bij persoonlijke ontmoetingen, bij communicatie met u via e-mails en telefoongesprekken, en bij contractuele onderhandelingen en overeenkomsten.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden (elk een “rechtsgrond”):

Uitvoering van de overeenkomst:
Wanneer we de geboekte accommodatie en diensten moeten leveren, of anderszins de overeenkomst moeten uitvoeren die we met u zijn aangegaan (of op het punt staan aan te gaan).

Toestemming:
Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken.

Gerechtvaardigd belang:
Indien het nodig is met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen.

Voldoen aan verplichtingen:
Wanneer we moeten voldoen aan verplichtingen uit hoofde van wet- of regelgeving.

Vitale belangen:
In geval van een ongeval of een medische of andere noodsituatie, ter bescherming van uw vitale belangen of die van een ander, wanneer u of zij niet in staat zijn toestemming te geven.

Voor elke verwerking die op uw toestemming is gebaseerd (voornamelijk voor online advertenties), hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.
 

DOELEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Om een reservering te maken, waaronder het reserveren van aangepaste accommodatie voor mensen met een beperking; om accommodatie en andere diensten aan u te leveren, onder meer om te beantwoorden aan uw specifieke vragen wat betreft gezondheid, eventuele beperkingen, voeding en religieuze voorschriften; om uw verblijf in het hotel te beheren en het gebruik van onze diensten te monitoren; en om geld dat u ons verschuldigd bent te innen en terug te vorderen om geld dat u ons verschuldigd bent te innen en terug te vorderen; om u verdere diensten aan te bieden met betrekking tot uw hotelreservering (bijvoorbeeld een upgrade, online inchecken, gasten-app), om te vragen om feedback te geven over uw verblijf in het hotel.

Rechtsgronden: uitvoering van de overeenkomst, toestemming (om te voldoen aan uw specifieke behoeften wat betreft gezondheid, beperkingen, voeding en religieuze voorschriften), gerechtvaardigd belang (om onze diensten te verbeteren)

 • Om problemen, klachten of geschillen in verband met onze relatie met u te behandelen; om misdrijven, waaronder fraude, te voorkomen of op te sporen; en om onze relatie met u te beheren, onder meer:
 • door u te vragen een beoordeling te geven of een enquête in te vullen, om onze dienstverlening te verbeteren
 • door u te vragen deel te nemen aan een prijsvraag of wedstrijd.

Rechtsgronden: gerechtvaardigd belang (om onze diensten te monitoren en te verbeteren, om criminaliteit en fraude te voorkomen, om onze documenten bijgewerkt te houden)

 • Om ons bedrijf, met inbegrip van onze websites, te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens); om relevante websitecontent en advertenties aan u te tonen en te meten of te begrijpen hoe effectief de reclame is die we u laten zien; en om u suggesties en aanbevelingen te doen over onze diensten die voor u van belang kunnen zijn.

Rechtsgronden: gerechtvaardigd belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en aan marketing te doen), uitvoering van de overeenkomst (wanneer de website wordt gebruikt om een dienst te boeken of te leveren of om het AdvantageCLUB-lidmaatschap te beheren)

 • Om gegevensstatistieken te gebruiken om onze websites, diensten, marketing en klantrelaties en -ervaringen te verbeteren.

Rechtsgronden: toestemming (voor het gebruik van cookies en statistieken), gerechtvaardigd belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en aan marketing te doen)

 • Om het hoofd te bieden aan een ongeval of een andere medische noodsituatie.

Rechtsgronden: vitale belangen

 • Om te voldoen aan de plaatselijke wetgeving (bijvoorbeeld het bewaren van boekhoudkundige documenten of registratiekaarten).

Rechtsgronden: voldoen aan verplichtingen

We gaan niet over tot geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens.

MARKETING EN PROMOTIES

We streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens, met name wat marketing en reclame betreft.

Wanneer u toestemming hebt gegeven om marketing en reclame te ontvangen, kunnen we uw identiteits- en contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens van bijvoorbeeld de AdvantageCLUB gebruiken om ons een beeld te vormen van uw interesses, wensen of behoeften. Zo bepalen we welke diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor onze marketingcommunicatie door de afmeldingslinks te volgen op elk marketingbericht dat u ontvangt, of door contact met ons op te nemen.

ENQUÊTE, GERELATEERDE DIENSTEN, INFORMATIEBERICHTEN

We kunnen contact met u opnemen via verschillende methoden, waaronder, maar niet beperkt tot: e-mail, telefoon en andere digitale kanalen zoals WhatsApp en SMS. We kunnen deze methoden gebruiken om u informatie te sturen over uw reservering, updates te geven tijdens uw verblijf, u te vragen deel te nemen aan een enquête, u te informeren over de mogelijkheid om online in te checken, u te informeren over gerelateerde diensten zoals kamerupgrades en andere relevante informatie te delen. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie door contact met ons op te nemen.

COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde browsercookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer websites cookies instellen of openen. Indien u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

VERANDERING VAN DOEL

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze verzameld hebben, tenzij we van mening zijn dat we ze moeten gebruiken om een andere reden en dat die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Wanneer we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hierover informeren en zullen we de rechtsgrond uitleggen die ons toestaat om dit te doen.

Voor zover dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken zonder dat u dit weet of hiervoor toestemming hebt gegeven, waarbij we ons houden aan bovenstaande regels.

Meer over ons privacybeleid

Wilt u meer lezen over hoe wij uw data verzamelen/ gebruiken, de verstrekking van uw persoonsgegevens, internationale doorgiften, gegevensbeveiliging, bewaartermijnen, uw wettelijke rechten en websitecookies & tracking? Bekijk de rest van onze privacyverklaring op de Leonardo Hotels Benelux website: